Image by Henry & Co.

Meet The Team

shri ramchandra rahi.jpg

Shri Ram Chandra Rahi

Shri K.M. Natarajan

Kumari Radha Bhatt

Kumari Santosh Goindi

dhirubhai mehta.jpg

Shri Dhirubhai Mehta

shri amarnath_bhai.jpeg

Shri Amarnath Bhai

Kumari Dina Patel

Shri Kumar Prashant

Dr. Varsha Das

Ms. Joya Mitra

Smt. Asha Bothara

Mrs. Nayan Bhandari Sharma

Prof. G.B. Shivaraju

Shri A. Annamalai

Dr. D.M. Diwakar

shubhmurti.jpg

Shri Kumar Shubhamurti

Ms. Shobha Supekar

Dr. Bishwajit Roy

Shri K.G. Jagadeesan

Shri SOPAN JOSHI.jpg

Shri Sopan Joshi

Shri Sanjoy Singha

"To give pleasure to a single heart by a single act is better than a thousand heads bowing in prayer.

                                                                 ~Mahatama Gandhi